Skip to content

ความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวนา

Posted in news

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกริชดาบุญรอดปฏิเสธข้อสันนิษฐานว่าโครงการริเริ่มดังกล่าวได้วางแผนที่จะแสวงหาการสนับสนุนของเกษตรกรในค่ายรัฐบาลก่อนการเลือกตั้ง 2019 นายประยุทธจันทร์ชะอำกล่าวถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวนาตลอดสี่ปีที่ผ่านมา แต่เนื่องจากความคิดริเริ่มดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตด้วยก็ต้องใช้เวลา

เขาชี้ให้เห็นว่ารัฐบาลยังต้องใช้เวลาในการช่วยเกษตรกรเพิ่มความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจจากผู้ซื้อเอกชน เราไม่สามารถบังคับให้ บริษัท เอกชนซื้อพืชได้ เราสามารถพูดถึงผลประโยชน์ร่วมกันได้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้า Sutirat Sontijirawong กล่าวว่าโครงการริเริ่มนี้จะส่งเสริมการผลิตและการทำงานร่วมกันตามความต้องการ