Skip to content

การจัดการน้ำและการป้องกันภัยพิบัติทางน้ำ

Posted in news

แผนยี่สิบปีกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนสำหรับการจัดการทรัพยากรอนุมัติแผนแม่บท 20 ปีสำหรับการจัดการน้ำและการป้องกันภัยพิบัติทางน้ำ แผนระดับชาติ พ.ศ. 2561-2580 ผ่านไปโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้สามารถเข้าถึงน้ำดื่มสะอาดมากขึ้นการขยายโครงสร้างพื้นฐานด้านชลประทานและพื้นที่ภายใต้การชลประทานและป้องกันน้ำท่วมและภัยแล้งในพื้นที่เศรษฐกิจหลัก

นายสมเกียรติปรัชนำวงษ์เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าแผนแม่บท 20 ปีได้จัดทำแนวทางการจัดการทรัพยากรน้ำสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เขากล่าวว่าแผนดังกล่าวแบ่งออกเป็นน้ำเพื่อการบริโภคภายในประเทศการประปาที่มั่นคงการป้องกันภัยพิบัติการอนุรักษ์ทรัพยากรการฟื้นฟูแหล่งน้ำป่าและการบริหารและจัดการทรัพยากรน้ำ รัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายเพื่อให้แน่ใจว่าหมู่บ้านอีก 75,032 แห่งสามารถเข้าถึงน้ำดื่มสะอาดได้ภายในปี 2573 ขยายปริมาณสำรองน้ำ 27.299 พันล้านลูกบาศก์เมตรขยายการชลประทานเป็น 31 ล้านไร่ (4.96 ล้านเฮกตาร์) และพัฒนาแหล่งน้ำ 10,000 แห่งเพื่อการเกษตร